Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego
dr Krzysztof Nawrocki
Krzysztof Nawrocki specjalista z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego.
Jestem doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Moje szerokie doświadczenie zawodowe jest wynikiem wieloletniego zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości. Jestem wykładowcą na wyższej uczelni oraz członkiem Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka. Prawo karne to moja pasja, a do każdego klienta podchodzę indywidualnie. Elastyczność i skuteczność w działaniu uważam za najważniejsze cechy dobrego prawnika. Zaangażowanie w problemy klientów stawiam za priorytet.
Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego
dr Krzysztof Nawrocki
Krzysztof Nawrocki specjalista z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego.
Jestem doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Moje szerokie doświadczenie zawodowe jest wynikiem wieloletniego zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości. Jestem wykładowcą na wyższej uczelni oraz członkiem Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka. Prawo karne to moja pasja, a do każdego klienta podchodzę indywidualnie. Elastyczność i skuteczność w działaniu uważam za najważniejsze cechy dobrego prawnika. Zaangażowanie w problemy klientów stawiam za priorytet.
praca zawodowa
Kluczowa dla mnie jako prawnika karnisty jest zasada humanitaryzmu i związane z nią pojęcie godności człowieka.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19.10.2010 r. (II KK 224/10) wskazał, iż zasada humanitaryzmu, określona w art. 3 k.k., jest związana ze stosowaniem kar oraz innych środków przewidzianych w Kodeksie karnym i sprowadza się do minimalizacji cierpień, dolegliwości i innych niedogodności zadawanych w związku z realizacją norm prawa karnego.
Będąc penitencjarystą podkreślam, iż w myśl prewencji szczególnej pozytywna prognoza wobec osoby skazanej i przebywającej w zakładzie karnym jest przesłanką do warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.
Szereg regulacji ustawowych zawartych w treści art. 164 k.k.w. i art. 165 k.k.w., art. 141a k.k.w., art. 153 k.k.w., art. 155 k.k.w., a więc przepustki systemowe, „przepustki zadaniowe”, przepustkę „losową”, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności; kończąc na: warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary (art. 77 § 1 k.k.) należy postrzegać jako jeden z kluczowych elementów polityki wymiaru i wykonania kary pozbawienia wolności i nie można bez nich kształtować prospołecznej postawy wśród skazanych, a jedynie czynić ich zdolnymi do funkcjonowania w warunkach więziennych.
Konsekwentnie stoję na stanowisku, iż przy ocenie dowodu z pomówienia powinna obowiązywać nie zasada ograniczonego zaufania, lecz zasada nieufności dopóty, dopóki treść pomówienia nie została uwiarygodniona w trybie art. 3 § 1 k.p.k.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 3 marca 1994 roku (II KRN 8/94) wskazał, iż sam fakt złożenia przez współoskarżonego wyjaśnień obciążających inną osobę nie dowodzi bowiem, że okoliczności i fakty w nim zawarte rzeczywiście miały miejsce, lecz stanowi jedynie informację o faktach wymagających potwierdzenia lub wyłączenia za pomocą środków przewidzianych w ustawie procesowej.
praca naukowa
Zainteresowania badawcze kieruje ku sprawiedliwości naprawczej mogącej stanowić skuteczną alternatywę dla punitywnych postaw społecznych jak i punitywności stosowania prawa.
W polskim systemie prawnym, idei sprawiedliwości naprawczej należy upatrywać przede wszystkim w postępowaniu mediacyjnym na każdym etapie postępowania wykonawczego, w którym strony same mogą dojść do porozumienia. Sytuacja ta może przynieść wymierne korzyści społeczeństwu, które być może z czasem mając na uwadze alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów między sprawcami czynów zabronionych a pokrzywdzonymi będzie do pewnego stopnia w stanie zrezygnować ze swoich punitywnych postaw. Sprawiedliwość naprawcza przy uwzględnieniu właściwej polityki karania, która odrzuci populizm penalny nacechowany niewątpliwie retrybutywizmem (punitywnością) może wpłynąć na liczbę populacji więziennej, a tym samym wykluczyć proces prizonizacji u osób, które pojednały się z ofiarą przestępstwa.
In dubio pro reo (ad D. 50.17.125) – W razie wątpliwości, na korzyść pozwanego.
oferta
Obrona osób oskarżonych oraz pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach swojej praktyki oferuję Państwu:
 • specjalistyczne doradztwo prawne
 • reprezentację na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego
 • przygotowanie pism procesowych w tym zażaleń, apelacji oraz kasacji
 • przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia
 • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem – pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia lub naprawienia szkody
oferta Specjalna
Obrona osób skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego w szczególności w sprawach dotyczących:
 • odroczenia wykonania orzeczonej kary.
 • przerwy w wykonywaniu kary.
 • udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
 • warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.
Cennik
Wynagrodzenie radcy prawnego ustalane jest zawsze indywidualnie z Klientem. Cena porady prawnej i kompleksowej pomocy jest uzależniona od stopnia zawiłości sprawy, przewidywanego czasu oraz nakładu pracy

Kancelaria oferuje dwa sposoby rozliczeń.
 • Kwotowy:
  Wynagrodzenie kwotowe ustalane jest indywidualnie dla konkretnej sprawy stosownie do charakteru i stopnia jej skomplikowania, wartości oraz przewidywanego lub rzeczywiście poświęconego nakładu pracy. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

 • Success fee:
  Rozliczenie obejmuje ustaloną z Klientem kwotę wynagrodzenia kwotowego oraz dodatkowe honorarium w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy. W ramach tego systemu rozliczenia wysokość składowych wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana w zawieranej z Klientem umowie, a premia podlega zapłacie wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.
Testis unus testis nullus (ad C. 4.20.9) – Jeden świadek, żaden świadek.
Inkarcerowany
Będąc pasjonatem prawa karnego i jego wykładowcą uprzejmie zapraszam do lektury zamieszczanych postów o tematyce prawnokarnej - @Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki
Populizm penalny oraz punitywne postawy społeczeństwa należy konfrontować z koncepcją utylitaryzmu, gdyż środowisko penitencjarne, które zostanie pozbawione skutecznych form oddziaływania wychowawczego, stanie się środowiskiem stricte deformująco – patologizującym, a narastające problemy związane między innymi z „nową podkulturą więzienną”, mogą okazać się nieodwracalne. Studentom prawa oraz kryminologii zawsze powtarzam, że na problem kary pozbawienia wolności należy patrzeć wielowymiarowo. To problem karnoprawny – normatywny, kryminologiczny, społeczny, a także kulturowy.
Hobby
Boks, muay thai czy też mma wbrew pewnym stereotypom krążącym wokół tzw. subkultur twardych, mogą bardzo pozytywnie kształtować ludzką osobowość, a pasja do sportu daje zdrowy zastrzyk adrenaliny. Sporty walki uczą przede wszystkim pokory, która w dobie dzisiejszych czasów jest atutem.
Nemo est iudex in propria causa (ad C. 3.5.1) – Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie.
Kontakt
Al. Tadeusza Kościuszki 80/82
lok. 415.
90-437 Łódź

mecenas@krzysztofnawrocki.com
+48 451 047 982
Spotkanie i umówienie wizyty w kancelarii tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym

Poniedziałek od 10.00 do 22:00
Wtorek od 10.00 do 22:00
Czwartek od 10.00 do 22:00
Piątek od 10:00 do 22:00